Behandelvormen

De behandeling kan bestaan uit individuele of gezamenlijke face to face behandeling en/of zogenaamde ‘blended’ behandelingen; waarbij er een combinatie is van e-health en face to face contacten.

Uitgangspunt is altijd om de cliënt samen met zijn naastbetrokkenen zo snel mogelijk in hun eigen kracht te zetten. Echter soms heeft goed werk tijd nodig en wordt dit niet geschuwd waarbij kritische reflectie in intervisie dan een belangrijker aspect zal zijn.

Bij vragen die meer in het gebied van de basis ggz liggen wordt over het algemeen de kortdurende behandeling ondersteunt met e-health modules en huiswerkopdrachten waarbij face tot face of digitale feedback op het huiswerk een belangrijk element vormt. Afhankelijk van de gepresenteerde hulpvraag en vastgesteld problematiek wordt zoveel mogelijk bij de start de beoogde omvang van het traject samen afgesproken.

In de Praktijk wordt gewerkt volgens de GGZ- richtlijnen en de richtlijnen van het kenniscentrum K&J en wordt in principe de aangewezen behandeling volgens deze richtlijnen ingezet.

Ook wordt wel gebruik gemaakt van aanvullende nog meer experientele behandelvormen. Dit zijn nieuwe vormen van behandelingen waarvan de effectiviteit zich in de uitvoerende praktijk al wel bewezen heeft maar soms nog onvoldoende wettenschappelijk gefundeerd zijn in onderzoek omdat dit onderzoek nog gaande is. Als een dergelijke experientele aanvullende behandeling wordt ingezet worden de overwegingen en de stand van de wetenschap altijd eerst met u besproken.

Praktijk Appelboom zal samen met u afstemmen over uw wensen en ideeën om (een) naasten te betrekken.

In de Praktijk is een open houding naar eventueel parallel lopende alternatieve behandelmethoden.

In het behandel- of diagnostiek proces kan zonodig ook in de thuissituatie hulp worden ingezet voor observatie, oefenen e.d.

Er wordt binnen de behandeling onder meer gebruik gemaakt van: