Vergoeding

Als u verwezen bent door uw huisarts, specialist of Jeugdteam krijgen volwassenen de behandeling volledig vergoed uit de basisverzekering met uitzondering van het wettelijk jaarlijkse eigen risico en eventueel zelf afgesproken verhoogd eigen risico.

Voor kinderen en jongeren is er geen eigen risico en wordt de behandeling volledig vergoed door de Gemeente waar het kind staat ingeschreven.

Neem bij uw eerste bezoek de verwijsbrief van de huisarts of de beschikking van het CJG mee samen met een geldig identiteitsbewijs.

Voor meer uitleg over de vergoedingen klikt u hieronder op een categorie. Indien u gebruik wilt maken van niet vergoedde zorg of hulp zonder verwijzing klik hier.

Omdat de meeste zorgverzekeraars voor volwassenen en  Gemeentes voor jeugdigen voor ieder kalenderjaar voor iedere praktijk maximale budgetten ter beschikking stellen kan het zijn dat er in het lopende kalenderjaar vanuit uw zorgverzekeraar of Gemeente geen financiële ruimte meer is voor behandeling.

De ervaring leert dat het echter bij een aantal zorgverzekeraars waaronder CZ en Gemeentes het dan wel mogelijk is om aparte goedkeuring te verkrijgen om toch boven het budget behandeld te mogen worden.

  • Volwassenen

    Vanaf het in 2022 ingevoerde Zorgprestatiemodel (ZPM) worden de behandelingen voor volwassenen vergoed volgens een vastgesteld uurtarief, waarbij alleen de beoogde geplande directe tijd face tot face, telefoon, digitaal, mail en bespreking gedeclareerd kan worden. In deze vastgestelde uurtarieven voor diagnostiek of behandeling is alle indirecte tijd verwerkt.

    Gaandeweg zullen de declaraties meer maandelijks verwerkt gaan worden.

    De behandelingen worden volledig vergoed door de Basisverzekering, behoudens het jaarlijks (nog niet gebruikte deel van het) wettelijke eigen risico van 385 euro en een eventueel zelf afgesloten vrijwillig hoger eigen risico. Vergoedingen worden rechtstreeks aan de Praktijk betaald op basis van een door de Zorgverzekeraar bepaald percentage van de door de Nederlandse Zorgautoriteit, NZA bepaalde tarieven.

  • Kind en jeugd

    Voor kinderen en jongeren wordt sinds de invoering van de Jeugdwet de behandeling vergoed door de gemeente waarin het kind of jongere staat ingeschreven. Praktijk Appelboom heeft contracten met 48 gemeentes in de regio’s om de Praktijk heen. De vergoeding gebeurt aan de hand van vooraf afgesproken trajectvergoedingen waarin iedere regio andere criteria hanteert en de vergoedingen erg kunnen lijken op- of sterk kunnen afwijken van de NZA tarieven.