Verwijzing

Indien iemand last heeft van psychische problemen is de huisarts het eerste aanspreekpunt. Deze zal, vaak met de hulp van een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), proberen om te helpen. Pas wanneer dit niet lukt of wanneer de problemen te ingewikkeld zijn zal de huisarts verwijzen voor hulpverlening door een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

Voor kinderen en jongeren kan het ook zijn dat eerst via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geprobeerd is te helpen en wanneer dit onvoldoende lukt of de problemen te ingewikkeld zijn kunnen ook zij verwijzen dit wordt dan een beschikking genoemd.

Wettelijk is vastgelegd dat voor kinderen en jongeren ook de huisarts of specialist altijd ook rechtstreeks mag verwijzen. Praktijk Appelboom krijgt dan achteraf een toewijzing van de gemeente waarin het kind staat ingeschreven: zie verder ook bij het kopje  ‘kosten’ en het tabblad ‘tarieven’.

Uitleg Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Met ingang van 1 januari 2014 valt de eerdere eerstelijns psychologische zorg voortaan onder de generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Psychotherapie of de eerdere tweedelijns psychologische behandeling valt onder de specialistische GGZ (SGGZ).

Voor alle behandelingen die onder de vergoedde zorg vallen is een verwijzing van de huisarts nodig. De verwijzer (de huisarts, specialist of het Centrum voor Jeugd en Gezin) bepaalt voor welke behandeling er verwezen wordt.

De verwijzer let op de mate waarin de problematiek een risico vormt voor iemand zelf of de mensen er om heen; hij/zij schat de complexiteit van uw hulpvraag in en bepaalt of er sprake is van een in de DSM-5 benoemde stoornis (een stoornis die omschreven wordt in een handboek met classificaties: bijvoorbeeld sociale angst of depressie) en hij/zij maakt een inschatting van de duur en ernst van de symptomen. Op basis van die inschatting worden vaak eerst een aantal gesprekken geboden bij de POH-GGZ van de huisarts of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of al meteen verwezen naar zorg die valt onder de GBGGZ danwel de SGGZ.

In Praktijk Appelboom wordt vaker Specialistische GGZ (SGGZ): voorheen tweedelijns psychotherapie. geboden. Men komt voor de SGGZ in aanmerking als de verwijzer inschat dat uw hulpvraag intensievere en soms langduriger zorg nodig heeft dan dat geboden kan worden in de BGGZ. Op de verwijsbrief van de huisarts of de beschikking van het CJG staat dit vermeld.