Verwijzing

Indien iemand last heeft van psychische problemen is de huisarts het eerste aanspreekpunt. Deze zal, vaak met de hulp van een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), proberen om te helpen. Pas wanneer dit niet lukt of wanneer de problemen te ingewikkeld zijn zal de huisarts verwijzen voor hulpverlening door een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

Voor kinderen en jongeren kan het ook zijn dat eerst via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geprobeerd is te helpen en wanneer dit onvoldoende lukt of de problemen te ingewikkeld zijn kunnen ook zij verwijzen dit wordt dan een beschikking genoemd.

Wettelijk is vastgelegd dat voor kinderen en jongeren ook de huisarts of specialist altijd ook rechtstreeks mag verwijzen. Praktijk Appelboom krijgt dan achteraf een toewijzing van de gemeente waarin het kind staat ingeschreven: zie verder ook bij het kopje  ‘kosten’ en het tabblad ‘tarieven’.

Sinds 1 januari 2022 is de financiering voor volwassenen vanaf 18 jaar de Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ overgegaan in het Zorgprestatiemodel (ZPM).

Voor alle behandelingen die onder ze vergoedde zorg uit de basisverzekering of Gemeente vallen is een verwijzing van de huisarts nodig. De verwijzer (de huisarts, specialist of het Centrum voor Jeugd en Gezin/Basisteam jeugd e.d.) bepalen in eerste instantie voor welke behandeling er verwezen wordt.

De verwijzer let op de mate waarin de problematiek een risico vormt voor iemand zelf of de mensen eromheen (naasten); hij/zij schat de complexiteit van uw hulpvraag in en bepaalt of er sprake is van een vermoeden van een in de DSM-5 benoemde stoornis (een stoornis die omschreven wordt in een handboek met classificaties: bijvoorbeeld sociale angst of depressie) en hij/zij maakt een inschatting van de ernst van de symptomen en klachten. Op basis van die inschatting wordt gekozen om of eerst een aantal gesprekken aan te bieden bij de POH-GGZ van de huisarts of bij de sociaal werker van het Centrum voor Jeugd en Gezin/ Basisteam jeugd of al meteen verwezen naar zorg die valt onder de GGZ

In Praktijk Appelboom wordt vaker meer Specialistische GGZ (SGGZ) geboden. Een intensievere en soms langduriger meer complexe en/of multidisciplinaire zorg. Op de verwijsbrief van de huisarts of de beschikking van het CJG staat dit dan vermeld.