Privacystatement

Dit privacy statement legt uit hoe Praktijk Appelboom met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Appelboom persoonsgegevens verwerkt:

 • (Potentiële) cliënten
 • Deelnemers aan bijeenkomsten van Praktijk Appelboom
 • Samenwerkingspartners
 • Overige personen die met Praktijk Appelboom Praktijk Appelboom contact opnemen of van wie Praktijk Appelboom persoonsgegevens verwerkt.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk Appelboom verwerkt persoonsgegevens die:

 • Een betrokkene zelf persoonlijk tijdens een aanmelding, bespreking of bijeenkomst, telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens
 • Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners, scholen, instanties of verwijzers
 • Beeld- en/of geluid opnames voor opleidingsdoeleinden, met uitdrukkelijk toestemming van de betrokkene vooraf
 • ROM-gegevens
 1. Doeleinden verwerking:

Praktijk Appelboom verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaraties voor verrichte werkzaamheden
 • Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd
 • Het verbeteren van de praktijkwebsite
 • Het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien bijvoorbeeld in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers
 1. Rechtsgrond

Praktijk Appelboom verwerkt persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking
 • Uitvoering van -of onderhanden zijnde van- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij, gemeentes en dergelijke
 • Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden en de contactgegevens en het BSN-nummer te registreren
 • Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers
 • Praktijk Appelboom kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Appelboom persoonsgegevens verwerken.
 • Praktijk Appelboom sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
 1. Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk Appelboom deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing of terugkoppeling) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Praktijk Appelboom deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

Praktijk Appelboom geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Appelboom ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Bewaren van gegevens

Praktijk Appelboom bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Appelboom hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst
 • Financieel- en administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens
 • Gegevens van medewerkers en samenwerkingspartners anders dan financieel-administratieve gegevens: 5 jaar na het einde van de overeenkomst van (deel)opdracht
 • Gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure
 • Gegevens van supervisanten/ en eertherapie ten minste 15 jaar na het einde van de beëindiging van de supervisie- leertherapie overeenkomst
 • Bezoekers van de website die met Praktijk Appelboom contact opnemen: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan
 1. Wijzigingen privacy statement

Praktijk Appelboom kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Praktijk Appelboom gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

Je hebt het recht Praktijk Appelboom te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Appelboom door een e-mailbericht te sturen naar contact@praktijkappelboom.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Appelboom persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Appelboom door een e-mailbericht te sturen naar contact@praktijkappelboom.nl

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)